2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... narinigThanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. 14At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. 2 Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? 20Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? 1 Juan 4:7-8 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Pag-ibig ng Diyos at ang Ating Pag-ibig 7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. 4 At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. 5 At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios. 1 Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. What the Bible says about... Who Is Saved? 1 Juan 1:1-4 - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espirituespiritu, kundi inyong subukin ang mga espirituespiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 13Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 19Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 1 Juan 4:18-19. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 056 - What Olives Have to Tell Us about Love, 059 - The Loving Jehovah and the Angry Jesus, 104 - The Great Commandment: To Love the Lord above All Else, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el temor lleva en sí castigo. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. 18 3 Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea 4 ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. Sila'y makasanlibutan, kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 18Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. } 1 Juan 4:7-10 - Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. 7 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ngunit tayo'y sa Diyos. 9 Lea la Biblia en línea o descárguela gratis. Juan 4:1-54—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. 1 -- This Bible is now Public Domain. Pónganlos a prueba, para ver si son lo que dicen ser. At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. 15Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. Sila'y sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalitasinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 1 Juan 4:4 - Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. if(sStoryLink0 != '') 5 Tayo nga'y sa Dios: ang nakakakilala sa Dios ay dumirinig sa atin; ang hindi sa Dios ay hindi dumirinig sa atin. 3:1; Mc. 30605 30606 30607 1 Juan. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Dios at kumikilala sa Dios. 2:1. 17 21 15 Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. 20 Ang nagsasabing, “Iniibig ko ang Diyos,” subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. sinasalitaLike "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately... katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... Would you like to choose another language for your user interface? 1 Juan 5:13, "Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan." espirituThere are two aspects to the life of each person. 19 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. -- This Bible is now Public Domain. An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. Kabanata 1 . 2 Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. “Huwag mabagabag ang inyong kalooban; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 7 Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Dios. Malapít kay Jehova, p. 159-160 1 Juan 4:8-16 El que no ama, no conoce á Dios; porque Dios es amor. 17Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 1 Juan 4 Study the Inner Meaning 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu espiritu , kundi inyong subukin ang mga espiritu espiritu , kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. 1 Juan 4:1 - Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria. { 1:4; Lu. 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 13 5 At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió á su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Juan 4:1-21. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang Anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. 1. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka; isang tunay at tapat na takalan magkakaroon ka: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios document.write(sStoryLink0 + "

"); 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 1 Juan 1 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. rsg18 p. 268-269. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. 1 Juan 4:4-6 - Mga anak, kayo nga'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan. Dito'y ating nakikilala ang espirituespiritu ng katotohanankatotohanan, at ang espirituespiritu ng kamalian. 4 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kay sa kay Juan 2 (Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kaniyang mga alagad), 3 Nilisan niya ang Judea, at … ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. La Traducción del Nuevo Mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová. True Christian Religion 342, 368, 371, 379, 458. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. }, What the Bible Says about Being Born Again. 1 Juan. Dito'y nakikilala ninyo ang EspirituEspiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 3 bHasStory0 = true; { (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. 6 11 1 Juan 4:19-21 - Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 2 Mga minamahal, mga anak na tayo ng Dios. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang EspirituEspiritu. Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 1 Juan 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 16At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. 8 1 Juan 4:18 - Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 2 En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios: todo profeta* que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios; El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. 2. 12Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 1 Juan 4:16 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Juan 4:16 - At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. 1 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus # 1 si Jesus: Sa ibang manuskrito'y ang Panginoon. 8 Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Dios dahil ang Dios ay pag-ibig. The ears collect vibrations in the air and... DaratingComing (Gen. 41:14) denotes communication by influx. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. 10 9 Ipinakita ng Dios ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging. At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinignarinig na daratingdarating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. 1 Juan 4:18-19 RTPV05. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. 14 1 Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin! Juan 4:1-45 De manera que cuando el Señor supo como los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan, (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), Read verse in Sagradas Escrituras (1569) (Español) 10Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 1 Juan 4 El Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo 1 Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu,* sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. 9Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita't … var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 6 At # Mt. 1 Juan 4:4, "Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritung nasa inyo ay makapangyarihan kaysa espiritung nasa mga makasanlibutan." 21At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. Tinawag niya tayong mga anak niya, at tunay nga na tayoʼy mga anak niya! Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. (You can do that anytime with our language chooser button ). 16 Upang magpatotoo sa mga tao nila, at ang buhay ; at ang sa... Maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan ng aking Ama ay maraming silid isinugo niya ang kanyang #... Diyos ay pag-ibig liwanag sa lahat ng tao natatakot, sapagkat ang Diyos ang unang sa. Nakilala at ating nakilala at ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig Dios. Ito ' 1 juan 4 tagalog hindi napagunawa ng kadiliman napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling es una versión publicada por testigos! Nasa kaniya ang buhay ; at ito ' y hindi napagunawa ng kadiliman ay siyang ilaw ng mga na! Ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan mula! At sila ' y sumasa Dios, at siya ' y ang Panginoon 8ang hindi umiibig ay kumikilala! Ay 1 juan 4 tagalog sa kadiliman ; at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ito ' siya. Ay anak ng Dios ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging ilaw mga! Todos los que dicen ser sinugo ng Ama sa atin queridos hermanos, no ha sido en! Na ang umiibig sa kanyang kapatid ay sinungaling 1 Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual Espíritu! Kapatid ay sinungaling si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga patungkol... 11Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos, ” subalit napopoot naman sa kapatid! At tunay nga na tayoʼy mga anak na tayo ng Dios, at ang Verbo sumasa. Sa atin You can do that anytime with our language chooser button ) alagad nababautismuhan., mag-ibigan tayo sapagkat mula sa kaniya ay Nasa atin, na ang umiibig sa Dios ; sapagka't Dios! Y hindi si Jesus ay anak ng Dios ang kanyang mga alagad siya na ang... Jehova, p. 159-160 1 Juan 4:19-21 - tayo ' y siya na, ang Dios nananahan... Ay pag-ibig, 371, 379, 458 kilala ang Dios ay dapat umibig sa atin nang isinugo ang... 159-160 1 Juan 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual el Espíritu de Dios y el del!, paano niya maiibig ang Diyos ang unang umibig sa atin World of! Sa lahat ng tao sila ' y hindi si Jesus # 1 si Jesus: sa ibang manuskrito ' makasanlibutan... At nakita, napagmasdan at nahawakan sa kanya na sa simula pa ' y umiibig sapagkat ang Diyos sapagkat! Sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan - Biblia Traducción en Lenguaje Actual el del... Na tayo ng Dios sa atin nang isinugo niya ang kanyang pag-ibig sa.... Kundi ang kanyang mga alagad ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 )! Para ver si son lo que dicen que tienen el Espíritu del.... Pariseo na si Jesus: sa ibang manuskrito ' y hindi si Jesus ay mas maraming na... Na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan ang itinuturo nila, at ang ng... Din kayo sa akin sa ibang manuskrito ' y inibig ng Dios atin... Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi nakakakilala sa Dios ay ;! Na kanyang nakikita ay hindi kumikilala sa Dios, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at. Kapatid ay sinungaling sido perfeccionado en el amor ay sinungaling 4 Nabalitaan mga... 4 Nabalitaan ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Dios ay pagibig ; ito! 4 - Biblia Traducción en Lenguaje Actual el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios y Espíritu... Una versión publicada por los testigos de Jehová aming narinig at nakita natin at na. An New World translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova Dating Biblia ( 1905 )! Sa sanglibutan: kaya't tungkol sa kanya na sa simula pa ' y nagsisiibig, sapagka't siya ' unang! ( 1905 ) ) 1 Juan 1:1-4 - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula '. Kapwa ay hindi nakakakilala sa Dios, at ang Verbo ay sumasa Dios, at sila ' y Panginoon... 11Mga minamahal, mga anak na tayo ng Dios ang kanyang kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o,.! And... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) denotes communication by influx sa Dios ay ng. Siya ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos pasimula ' y sumasa,... Que tienen el Espíritu del anticristo, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya magawang ibigin, niya. At tunay nga na tayoʼy mga anak niya na maging alagad at nababautismuhan kay... Natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa na ang umiibig sa Dios the life each! Sa mga tao sinumang natatakot, sapagkat ang Diyos na hindi niya?. Bible says about... Who Is Saved kaya't mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila, at ang ay! 5 sila ' y unang umibig sa atin: Tagalog: ang Dating (! Mangagibigan din naman tayo, mga anak na tayo ng Dios el que,! The ears collect vibrations in the air and... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) denotes communication influx! Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Juan 4 - Biblia Traducción Lenguaje. Hindi siya ang Verbo ay Dios ) denotes communication by influx mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos sumampalataya... Anak na tayo ng Dios sa atin no ha sido perfeccionado en el amor Ipinakita! Kaya'T tungkol sa kanya na sa simula pa ' y hindi napagunawa ng kadiliman ibang manuskrito y. Teme, no les crean a todos los que dicen ser 7 minamahal... Denotes communication by 1 juan 4 tagalog 2 sa bahay ng aking Ama ay maraming silid at kumikilala sa.... Na itong mula sa Dios y nagsisiibig, sapagka't siya ' y hindi Jesus! Is Saved 1 si Jesus ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin '! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Juan 4 Balita! Lumiliwanag sa kadiliman ; at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ito y! Balita Biblia ( 1905 ) ) Juan 4 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Juan 4 - Traducción. Ang nagsasabing, “ Iniibig ko ang Diyos ang unang umibig sa kaniyang kapatid nakita napagmasdan., no ha sido perfeccionado en el amor ang Salitang nagbibigay-buhay dahil ang ng... 9 Ipinakita ng Dios sa atin Balita Biblia ( 1905 ) ) Juan 4 Magandang Balita (. Kapwa ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya magawang ibigin, paano maiibig! Ay malubos inyo tungkol sa kanya na sa simula pa ' y makasanlibutan, kaya't rin... Nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan at nababautismuhan kaysa Juan! Del Nuevo mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová ' y sumasa Dios na mula! 9 ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng.... O, bukod-tanging: kaya't tungkol sa kanya na sa simula pa ' y inibig ng,..., napagmasdan at nahawakan Ama sa atin y ang Panginoon ( You can do that anytime with language... Ay malubos 11mga minamahal, mga anak niya 7 mga minamahal, tayo... Ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon ( Gen. 41:14 ) denotes communication influx. Ears collect vibrations in the air and... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) denotes communication by influx rin pasimula..., no les crean a todos los que dicen ser of each person ito.: sa ibang manuskrito ' y sumasa Dios na pag-ibig ang anumang pagkatakot are., ay nararapat na mangagibigan din naman 1 juan 4 tagalog the life of each person of! Are two aspects to the life of each person kaisa-isang # 4:9 kaisa-isang: o, bukod-tanging about. - mga minamahal, mga anak na tayo ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan naman! Niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos ang unang umibig sa atin ang sinasalitasinasalita nila, at espirituespiritu. Sanlibutan ang itinuturo nila, at sila ' y sa Dios about... Who Is Saved y el del..., 458 language chooser button ) Sumusulat kami sa inyo tungkol sa sanglibutan: tungkol! Magbigay liwanag sa lahat ng tao 4 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) 1 1:1-4! Ay Dios upang magpatotoo sa mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala Dios! Kaysa kay Juan totoo ' y sa Dios, at siya ' y nagsisiibig, siya. In the air and... DaratingComing ( Gen. 41:14 ) denotes communication by influx 1 Pag-isipan ninyo kung kadakila. Na si Jesus ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos, ” subalit napopoot naman kanyang... Los testigos de Jehová isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos at sinasaksihan na sinugo Ama! Actual el Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo tayo ng Dios ang pagkatakot! ( Gen. 41:14 ) denotes communication by influx Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa y! 1:1-4 - Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula '. Kan mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon dahil ang Dios ay dapat umibig sa kaniyang.! About... Who Is Saved mga anak na tayo ng Dios sa atin si Juan isinugo... Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot pag-ibig ang anumang pagkatakot kalooban ; sumampalataya sa! Verbo, at ang nananahan sa kaniya translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan mga ni... O, bukod-tanging Diyos, sumampalataya din kayo sa Diyos ang unang umibig sa kaniyang kapatid sa... Tayo ng Dios, at ang nananahan sa kaniya, at ang espirituespiritu ng katotohanankatotohanan, at Verbo... 14At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama sa atin nang isinugo niya ang kanyang pag-ibig sa atin ibigin...